Preinscripcions

CFGM Oli i Vi - INS Llançà - Inscripcions

Quina documentació has de portar?

Prepara la documentació necessària. Trobaràs la informació detallada aquí:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/informat/prepara-documentacio/

Quines són les dates de pre-inscripció i matrícula?

Informació general

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre.

Només es pot formalitzar una sol·licitud, que s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc, indicant-hi els centres, cicles o torns als quals es vol accedir.

Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa.

Per fer la preinscripció cal:

 • Conèixer el calendari del procés.
 • Consultar els centres.
 • Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i preparar la documentació, si escau.
 • Emplenar i presentar la sol·licitud: si és la sol·licitud electrònica, amb l’enviament ja queda enregistrada; si s’emplena amb suport informàtic, cal presentar la sol·licitud al centre.
 • Presentar la documentació, identificativa o dels criteris al·legats, només en els supòsits previstos en què no es pot validar electrònicament, i que es detallen al resguard de presentació de la sol·licitud.
 • Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les diverses llistes.
 • Consultar el centre assignat.
 • Fer la matrícula.

Documentacio i criteris de prioritat

Si s’ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa que es pugui validar electrònicament de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa dels criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre educatiu que s’ha demanat en primera opció i en el termini establert.

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l’oferta de places s’aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Per preincripcions, contactar directament amb el nostre centre. Us informarem de dates i horari i documentació necessària.

Documentació identificativa

Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any ha de presentar l’original i una còpia del DNI o NIE, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.

Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any, ha de presentar els documents següents:

 • Original i còpia del DNI o NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.
 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.

Consulta de resultats

En les dates del calendari cada centre publica al seu tauler d’anuncis les llistes amb els resultats del procés de preinscripció.

Podeu consultar els resultats des de la pàgina web queestudiar.gencat.cat; per fer-ho es necessita:

 • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l’adreça electrònica que s’hagi indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
 • El número del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s’ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, si l’alumne és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any, o de l’alumne o alumna (si és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any).

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuacio definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat.

Llistes amb l’assignació de places i llistes d’espera

Llistes d’alumnes admesos al centre i llistes d’alumnes que s’hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d’espera formada per les sol·licituds de les persones que han demanat el centre en primera opció. La llista s’ordena pels criteris de prioritat i el número de desempat. Cada centre gestiona la llista d’espera i ofereix les vacants als participants, fins al 31 de juliol de 2020.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Segona fase d’admissió

Un cop acabada la fase de matrícula s’oferiran les places lliures. Poseu-vos en contacte amb el centre per rebre informació.

CFGM Oli i Vi - INS Llançà